Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Päihdeongelma vaikuttaa aina monen ympärillä olevan ihmisen elämään. Tilanne voi aiheuttaa voimakasta kuormitusta perheelle ja muille läheisille. Päihderiippuvuus ja siitä irrottautuminen on usein pitkä prosessi, ja monesti myös läheiset joutuvat elämään tunnetaakan ja kuormituksen kanssa pitkään. Päihteitä käyttävän elämä voi pitää sisällään parempia ja huonompia ajanjaksoja, ja elämäntilanteet voivat olla ennakoimattomia ja arvaamattomia. Läheisille tämä merkitsee usein epävarmuuden keskellä elämistä – prosessia, jonka eteneminen ja päätepiste eivät ole selkeästi ennakoitavissa.

Matka on ollut pitkä ja olen käynyt sen varrella läpi ihan kaikenlaisia tunteita. On ollut pakko elää päivä kerrallaan ja hyväksyä, että elämä ei aina mene niin kuin on suunnitellut. Epävarmuutta on oppinut sietämään ja olen joutunut hyväksymään sen tosiasian, että kaikkea ei voi hallita vaikka mitä tekisi”, kuvailee kokemuksiaan äiti, jonka poika menehtyi huumeiden käytön seurauksena.

Epävarmuus tilanteen kehittymisestä ja tulevasta voi aiheuttaa läheisille riittämättömyyden tunteita ja menettämisen pelkoa sekä ristiriitaisten tunteiden kirjoa, kuten toivoa ja epätoivoa, pettymystä ja vihaa, rakkautta ja kaipuuta. Läheiset kuvaavatkin tilannettaan usein tunteiden ja tapahtumien vuoristoradaksi.

”Päihteitä käyttävän läheisen rinnalla kuljetut vuodet ovat pitäneet sisällään tunteiden aaltoliikettä. Toisinaan on ollut helpompia ajanjaksoja, kun poikani vointi oli parempi ja hän oli palveluiden piirissä. Huonompina ajanjaksoina mieltäni kalvoi menettämisen pelko ja huoli siitä, saako poikani apua ja ottaako hän sitä vastaan, ymmärretäänkö hoidossa tilanteen vakavuus ja sairauden perimmäinen luonne.”

Huoli päihteitä käyttävän tilanteesta ja syvä tunneside häneen saattavat johtaa siihen, että läheisen rooli muodostuu avun antajaksi ja huolenpitäjäksi. Rajojen asettaminen päihteitä käyttävään voi olla hankalaa. Voimavaroja kuluu usein palveluiden etsimiseen, päihteitä käyttävän ohjaamiseen avun piiriin sekä monenlaisen tuen ja avun antamiseen. Läheisen oma hyvinvointi jää helposti vähemmälle huomiolle.

Päihteitä käyttävän lisäksi myös hänen läheisensä tarvitsevat tukea ja apua. On tärkeää, että läheiset kohdataan itsenäisinä avun tarvitsijoina, ei vain tukiresursseina. Esimerkiksi järjestöissä tarjotaan läheisille ammattiapua, vertaistukea ja virkistystoimintaa, joiden tavoitteena on vahvistaa läheisen voimavaroja ja ajatusta oman hyvinvoinnin tärkeydestä.

”Alussa podin syyllisyyttä siitä, olenko epäonnistunut vanhempana tai olisinko voinut toimia jotenkin toisin. Omia ajatuksia ja tunnetaakkaa helpotti kuitenkin se, että alusta alkaen pyrin ottamaan selvää asioista ja kertomaan ihmisille avoimesti tilanteesta. Kävin läheisten vertaisryhmissä, luennoilla ja läheisille suunnatussa virkistystoiminnassa. Sain kokemuksen siitä, etten ole ainoa.”

Läheisten tuen tarpeet tulisi huomioida nykyistä paremmin myös osana julkisia päihdepalveluita. Myös lähipiiriltä, kuten ystäviltä ja sukulaisilta saatu tuki voi lieventää kuormitusta ja madaltaa osaltaan ammattiavun hakemista. Aina sosiaalista tukiverkostoa ei ole kuitenkaan saatavilla, ja toisinaan tuttavien tahdittomat, ymmärtämättömyyttä heijastelevat neuvot voivat saada aikaan leimatuksi tulemisen ja yksinäisyyden kokemuksia. Tällöin esimerkiksi vertaistuesta voi olla suuri hyöty.

Läheiset tarvitsevat paikkoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden kokemusten jäsentämiseen luottamuksellisessa, turvallisessa ja sensitiivisessä ympäristössä. Paikkoja, jotka antavat tilan ja oikeutuksen moninaisten, ristiriitaistenkin tunteiden ja ajatusten käsittelylle. Tukiprosessin avulla on mahdollista tulla tietoiseksi päihderiippuvuuden lainalaisuuksista, rakentaa selkeämpi suhde päihteitä käyttävään ja löytää itselle sopivia työkaluja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Läheisillä on oikeus nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tulemiseen. On tärkeää, että ei jää yksin vaikean ongelman äärellä!

”Avun pyyntöjä tai hätää ei tule koskaan torpata tai väheksyä. Avun tarpeet ovat moninaisia niin kuin elämäntilanteetkin. Kuulluksi tulemisen kokemukset ja se, että tulee vastaanotetuksi kaikkine ajatuksineen ja tunteineen, on tärkeää. Sekä päihteitä käyttävä itse että hänen läheisensä tulee kohdata ihmisarvoa kunnioittaen.”

 

Teksti:

Elsa Pingoud, järjestö- ja viestintäsuunnittelija, Tukikohta ry

Marja Oivo, läheistyöntekijä, Tukikohta ry

Myllyhoitoyhdistys, Irti Huumeista ry sekä Tukikohta ry julistavat toukokuun 5. päivän vuosittaiseksi Läheisten päiväksi. Päivän tarkoituksena on tuoda näkyville läheisten kokemuksia ja asemaa sekä muistuttaa, että myös päihteitä käyttävän läheiset tarvitsevat apua ja tukea. Jaa kokemuksesi: #myösläheiset

Mielenterveys- ja päihdeomaisia koskevia tutkimusjulkaisuja löytyy Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimushankkeen (MIPA) sivuilta: https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/jarjestotutkimusohjelma/julkaisut

Pin It on Pinterest